Kirkelig kultursenter sør

Om KIRKUS

KIRKUS holder til i kontoret ved Bø kyrkje, og blir drevet som en organisasjon med eget styre. Fram til første ordinære årsmøte er det disse som sitter i styret:

Leder: Henrik Ødegaard, er utdannet musikklærer, organist og komponist. I årene 1995-1996 var han elev i "Den gregorianske klasse" ved musikkonservatoriet i Paris. Ødegaard har yrkeserfaring som lærer (fra grunnskole, kulturskole og høyskole), kordirigent, organist og komponist. Hans kontakt med amatørmusikklivet, særlig som aktiv kordirigent, har ført til at han har komponert mange store og små vokalverk, både for barn og voksne.

Styremedlem:

Sverre Jacobsen, musikkpedagog og kulturskolelærer, fast medlem i Telemark Messingkvintett. Randi Hegna Prestbakken, representant fra Bø sokneråd og korsanger. Ole Jørgen Sagedal, representant fra Bispedømmerådet.
 


Grete og Rolf

Daglige ledere er Rolf Axelsen Lie (organist) og Grete Hasselgård Sele (korleder), er ansatt som  kirkemusikere i Bø i Telemark. Grete Hasselgård Sele og Rolf Axelsen Lie har de siste 25 årene drevet «Korskulen i Bø» som ansatte i Bø sogn. Korskulen har hatt en rivende utvikling, og det har vært helt avgjørende for det flotte arbeidet at de har drevet arbeidet sammen. Nå leder de Korskulen i Bø med et snitt på rundt 115 aktive medlemmer under 26 år. Med foreldre og besteforeldre og andre i nettverkene, har Korsulen en stor kontaktflate i lokalsamfunnet. I tillegg til de ulike barnekorene og musikkgruppene, driver Grete og Rolf et prosjektbasert kirkekor for voksne (Bø Kyrkjekor) som gjennomfører 3-4 store prosjekt i året. Kyrkjekoret  samarbeider ofte med profesjonelle aktører, og har fått mange gode tilbakemeldinger på dette. 
Grete og Rolf er og har vært aktive i Ung Kirkesang (Uks) i diverse styrer, og som dirigent og akkompagnatør på korsommerskoler og for Uks sitt regionskor «SØK». Sommeren 2019 deltok de med konserter og masterclass på internasjonal korfestival for barn i Shanghai. En stor oppgave og et stort prosjekt for internasjonalt samarbeid for kor og kirke, da SØK også fikk lov til å delta på en av to lovlige gudstjenester i byen. 
Gjennom arbeidet i Bø kyrkjelyd, har Korskulen ved Grete og Rolf produsert en hel rekke med konserter, alene og  i samarbeid med andre – både profesjonelle artister og kunstnere – og på vegne av ulike andre aktører. Konserter som «Luciamorgon», «Noa går i land» og «Stem i den nye songen», er noen av høydepunktene. 8-10 ganger i året deltar et eller flere av barnekorene som medliturger på familiegudstjenester. Gudstjenestearbeid er et av hovedfokusområdene i barnkorarbeidet.

KIRKUS, Kirkelig kultursenter sør
Et kirkelig senter for musikkpedagogikk og metodikk


Oppstartstøtte fra Kirkerådet
Grundig og tidkrevende, men føles nyttig og givende
Legge til rette for kurs og konferanser, Søke etter musikkpedagogisk opplegg av kirkelig art for barn og unge fra baby og oppover (ulike musikkuttrykk, metodiske opplegg, salmer og liturgi). Samarbeid med UKSOpprettelse av Orgelkids Norge

Kirkemøtets vedtak (KM 11/18)§ 5: Kirkemusikerne er nøkkelpersoner i kirkens arbeid med kunst og kultur. Kirkemøtet vil fremholde betydningen av at kirkemusikerstillingene har en tilstrekkelig stillingsprosent som gir rammer til å drive kor- og øvrig kulturarbeid, i tillegg til ansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger.§ 6: Det er en forutsetning at barn og unge får være med å utforme og delta aktivt i kirkens kulturarbeid. Krikens ansatte og frivillige er ressurspersoner som tar del i skapende arbeid sammen med barn og ungdom gjennom veiledning og oppfølging. Den norske kirke må bruke mulighetens for samarbeid med kulturskoler lokale organisasjoner og grupperinger som jobber med barn og unge på dette området. For å fremme og utvikle kulturrettet barne- og ungdomsarbeid, særlig korarbeidet, ber Kirkemøtet om å stå sammen med barne- og ungdomsorganisasjonene i kirken om kompetanseutvikling og rekruttering.§ 8: ……….Kirkemøtet ser også muligheten for at flere regionale kompetansesentra eller formaliserte nettverk for kunst og kultur kan dannes. Det forutsetter et finansielt spleiselag – med lokale variasjoner – mellom kirkelige og kommunale instanser og andre bidragsytere.

Fra søknaden: (Juni 2021) Senteret vil ha fokus på kirkemusikalsk arbeid for og blant barn og unge i regionen. Barne- og ungdomskor, orgelklubber, instrumentalundervisning og konserter/kulturprosjekter er hovedfokus. KIN og Orgelpedagognetteverk vil være naturlige samarbeidspartnere, og er orientert om arbeidet videre. Et kirkemusikksenter i sør (KIRKUS) med fokus på pedagogikk og metodikk for barn og unge er viktig for rekruttering til kirkemusikere og kulturarbeidere i Dnk fremover. Kulturrådgiver Tone Klev Furnes fremhever den betydning et senter vil ha for kompetanse og utvikling på kirkemusikkfeltet i bispedømmet.
Leder: Henrik Ødegaard, er utdannet musikklærer, organist og komponist. I årene 1995-1996 var han elev i "Den gregorianske klasse" ved musikkonservatoriet i Paris. Ødegaard har yrkeserfaring som lærer (fra grunnskole, kulturskole og høyskole), kordirigent, organist og komponist. Hans kontakt med amatørmusikklivet, særlig som aktiv kordirigent, har ført til at han har komponert mange store og små vokalverk, både for barn og voksne.

Kontakt oss: